Strona główna Wydziału Biologii

Wydział Biologii UAM

Collegium Biologicum

Ul. Umultowska 89, 61-614 Poznań

tel. 61 829 5556, fax 61 829 5636

16-10-2021 13:38  |  zaloguj się  | 
wybierz profil: | student | doktorant | pracownik Wydziału Biologii |
Strona w przygotowaniu: niektóre informacje możecie Państwo znale?ć na dotychczasowej stronie Wydziału

[zamknij]

STUDIA PODYPLOMOWE 'BIOLOGIA SĽDOWA' NA WYDZIALE BIOLOGII UNIWERSYTETU IM. ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIU

Studia podyplomowe z Biologii sądowej, kierowane są do absolwentów studiów licencjackich i magisterskich wszystkich kierunków studiów i specjalności, którzy zainteresowani są pogłębieniem wiedzy z zakresu najnowszych zastosowań nauk biologicznych do rozwiązywania problemów z zakresu kryminalistyki. Studia kierowane są również do osób aktywnych zawodowo, które chcą poszerzyć swoją wiedzę, umiejętności i kompetencje w zakresie biologii sądowej. Z tego punktu widzenia studia podyplomowe z Biologii sądowej, kierowane są do pracowników Policji, Straży Miejskiej, Pracowników Zakładów Penitencjarnych, Strażaków, Służb Celnych, Pracowników Administracji Sądowej, Absolwentów Wyższych Szkół Policji, Prokuratorów oraz Adwokatów. Studia kierowane są do wszystkich tych, którzy pracują lub planują pracę w laboratoriach kryminalistycznych, jako technicy kryminalistyki oraz osób chcących podwyższyć swoje kwalifikacji w zakresie współczesnych metod biologicznych w zastosowaniach sądowych.

Studia trwają dwa semestry, łącznie 252 godziny, które realizowane są na zjazdach sobotnio-niedzielnych. W programie kształcenia położono szczególny nacisk na praktyczną stronę prowadzenia zajęć dydaktycznych, dlatego program kształcenia obejmuje aż 188 godzin ćwiczeń i laboratoriów oraz 64 godziny wykładów.

Poszczególne moduły będą zaliczane na podstawie aktywnego uczestnictwa we wszystkich formach zajęć proponowanych w programie kształcenia (wykłady, konwersatoria i ćwiczenia). Student będzie zobowiązany wykonywać w ramach modułów: określone zadania, protokoły wykonania określonego zadania, odpowiedzieć na określone pytania w ramach cząstkowego zaliczenia modułu. Po zrealizowania całego cyklu kształcenia (dwa semestry) słuchacz studiów przystąpi do całościowego egzaminu testowego (test wyboru) obejmującego pytania ze wszystkich modułów zrealizowanych w trakcie studiów. Ocena z egzaminu będzie oceną umieszczoną na dyplomie ukończenia studiów podyplomowych.

Absolwenci studiów podyplomowych na kierunku Biologia sądowa po odbytym cyklu kształcenia otrzymają dyplom ukończenia studiów w zakresie biologii sądowej.

(C) Wydział Biologii, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w PoznaniuAktualizacja: 2018-04-16 | Odwiedzin:
 

Wydział Biologii UAM


Podglšd wydruku

[zamknij podglšd]

 
[w górę]