Strona główna Wydziału Biologii

Wydział Biologii UAM

Collegium Biologicum

Ul. Umultowska 89, 61-614 Poznań

tel. 61 829 5556, fax 61 829 5636

16-10-2021 14:53  |  zaloguj się  | 
wybierz profil: | student | doktorant | pracownik Wydziału Biologii |
Strona w przygotowaniu: niektóre informacje możecie Państwo znale?ć na dotychczasowej stronie Wydziału

[zamknij]

 

 

Nazwa przedmiotu -  GENETYKA SĄDOWA

 

Literatura:

Fundamentals of Forensic DNA Typing. John M. Butler, Academic Press, 2009

Podstawy biologii molekularnej. L.A. Allison, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, 2009

Human Molecular Genetics. Tom Strachan and Andrew Read, Garland Science/Taylor & Francis Group 2003

Genetyka + Prawo - Kwartalnik naukowy Zakładu Genetyki Molekularnej i Sądowej

http://www.cm.umk.pl/o-collegium-medicum/wydawnictwa/genetyka--prawo.html

 

 

Nazwa przedmiotu - ANTROPOLOGIA SĄDOWA

 

Literatura:

Bochenek A., Reicher M.: Anatomia człowieka. PZWL, Warszawa, 1990

Schumacher G. H., Anatomia topograficzna człowieka, Wrocław 1994.

Stelmasiak M., Atlas Anatomii Człowieka, t. I i II, Warszawa 1981.

Marciniak T., Anatomia prawidłowa człowieka t.I, PZWL Wrocław, 1991

Traczyk W., Trzebski A., Fizjologia człowieka z elementami fizjologii stosowanej i klinicznej, Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2009

Traczyk W., Fizjologia człowieka w zarysie PZWL, Warszawa 2005

Ganong W.F., Fizjologia PZWL, Warszawa 2008

Mc Laughin D., Stamford J., White D. Fizjologia Człowieka. Krótkie Wykłady PWN, Warszawa 2008

Cieślik J., Drozdowska M., Malinowski A.: Norma rozwojowa – teoretyczne i praktyczne aspekty oceny rozwoju biologicznego człowieka, w: Malinowski A., Strzałko J. (red.), Antropologia, PWN, Warszawa-Poznań, 1989

Malinowski A., Auksologia. Rozwój osobniczy człowieka w ujęciu biomedycznym. Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, Zielona Góra, 2004

Wolański N.: Rozwój biologiczny człowieka, PWN, Warszawa, 2005

Wolański N., Metody kontroli i normy rozwoju dzieci i młodzieży, PZWL, Warszawa, 1975

Sokołowska-Pituchowa J., 1992, Anatomia człowieka. Państwowy Zakład Wydawnictw Lekarskich, Warszawa, str. 15-17, 181-186, 436-438, 493-525, 554-556, 612-615, 621-625, 630-634, 819-860

Szczotkowa Z., 1985, Antropologia w dochodzeniu ojcostwa. Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa

Malinowski A., Strzałko J., 1989, Antropologia. Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa-Poznań. Część 1 – rozdział 1 i 3; część 3 – rozdziały 1-4; część 4 – rozdział 4, 5 i 7

Morris D., 2006, Naga kobieta: Studium kobiecego ciała. Albatros, Warszawa

Morris D., 2008, The naked man. A study of the male body. Vintage Books, London

Memon A, Vrij A, Bull R, 2003, Psychology and Law: Truthfulness, Accuracy and Credibility. John Wiley & Sons Ltd, Chichester. Rozdział 3 (Facial appearance and criminality) i 6 (Psychological factors in eyewitness testimony)

Kędzierski W. (red.), 2007, Technika kryminalistyczna. Wydawnictwo Wyższej Szkoły Policji, Szczytno

Dębiński Z., Kozieł T., Niziałek Z., 1994, Antroposkopia kryminalistyczna: podstawy rysopisu człowieka. Wydawnictwo Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego KGP, Warszawa

Adams B.J., Byrd J.E. (eds.), Recovery, analysis and identification of commingled human remains, Humana Press, Totowa, NJ, 2008

Brietow J., Simms Z., Randolph-Quinney P., Taphonomy [in:] Forensci anthropology 2000-2010, S. Black, E. Ferguson (eds.), CRC Press, Boca Raton, FL, 2011, 279-319

Carter D.O., Tibbett M., Cadaver Decomposition and Soil: Processes [in:] Soil Analysis in Forensic Taphonomy: Chemical and Biological Effects of Buried Human Remains, M. Tibbett, D.O. Carter (eds.), CRC Press, Boca Raton, FL, 2008, 29-52

Cox M., Flavel A., Hanson I., Laver J., Wessling R. (eds.), The Scientific Investigation of Mass Graves. Towards Protocols and Standard Operating Procedures, Cambridge University Press, Cambridge, 2008

DiMaio V.J., DiMaio D., Medycyna Sądowa, Wydawnictwo Medyczne Urban & Partner, Wrocław, 2003

Fiorato V., Boylston A., Knuesel C. (eds.), Blood Red Roses. The archaeology of a mass grave from the Battle of Towton AD 1461, Oxbow, Oxford, 2007

Haglund W.D., Sorg M.H. (eds.), Forensic Taphonomy. The postmortem fate of human remains, CRC Press, Boca Raton, FL, 1997

Hunter J., Cox M. (eds.), Forensic archaeology. Advances in theory and practice, Routledge Taylor & Francis Group, London and New York, 2005

Koczorowska E., Śmierć i zmiany pośmiertne,  [w:] Wprowadzenie do entomologii sądowej, E. Koczorowska, A. Draber-Mońko (red.), Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk, 2009, 95-105

Aronson E. i wsp. 1997. Psychologia społeczna – serce i umysł. Zysk i S-ka Wydawnictwo, Poznań, 494-535.

Imieliński K. 1990. Seksiatria. Patologia seksualna.  PWN, Warszawa, 193-203, 206-222.

Kalat J. W. 2006. Biologiczne podstawy psychologii. PWN, Warszawa, s. 372-376.

Plomin R i wsp. 2001. Genetyka zachowania. PWN, Warszawa, s. 273-277.

Seligman E. P. i wsp. 2003. Psychopatologia. Zysk i S-ka Wydawnictwo, Poznań, 255-267, 375-388, 710-722

Strelau J. 2003. Psychologia. Podręcznik akademicki. GWP, Gdańsk, 710-728, 755-763.

 


Nazwa przedmiotu -  METODY FIZYKOCHEMICZNE Z ELEMENTAMI TOKSYKOLOGII SĄDOWEJ

 

Literatura:

Seńczuk W. Toksykologia. Wydawnictwo Lekarskie PZWL

Seńczuk: Toksykologia współczesna. PZWL, Warszawa, 2005

 

 

Nazwa przedmiotu -  BIOLOGIA SĄDOWA W PRAKTYCE

 

Literatura:

Dowody w sądowym procesie karnym” Andrzej Gaberle, Wolters Kluwer Polska rok 2007; „Podstawy genetyki sądowej” Zofia Szczerkowska, Ryszard Pawłowski Akademia Medyczna w Gdańsku, rok 2002; „Od oględzin do opinii biegłego” Jolanta Jerzewska Dom Wydawniczy ABC, rok 2002; „Ekspertyza sądowa” Józef Wójcikiewicz Wolters Kluwer Polska rok 2007, „Kryminalistyka, czyli rzecz o metodach śledczych” Ewa Gruza, Mieczysław Goc, Jarosław Moszczyński wyd. Łośgraf rok 2011

 

 

Nazwa przedmiotu -  ENTOMOLOGIA SĄDOWA

 

Literatura:

Greenberg B., Kunich J. C. : Entomology and the law. Flies as forensic indicators, Cambridge University Press, Cambridge, 2005

Goff  M.L.: A fly for the prosecution: How insect evidence helps solve crimes, Harvard University Press, Harvard, 2000

Amendt J., Campobasso C.P., Goff M. L., Grassberger M.: Current concepts in forensic entomology , Springer,  2010

Gennard D.: Forensic entomology: An introduction, Wiley, Chichester, 2007

 

 

Nazwa przedmiotu -  BOTANIKA SĄDOWA

 

Literatura:

Van Dam H., Mertens A., Sinkeldam J. A coded checklist and ecological indicator values of freshwater diatom from the Netherlands. Netherlands Journal of Aquatic Ecology. 28, 117, 1994

Weryszko-Chmielewska E. (red.) 2007. Aerobiologia. Wydawnictwo Akademii Rolniczej, Lublin

Dybova-Jachowicz S., Sadowska A. (red.); Palinologia, s. 411

Lacey M.E., West J.S. 2007. The Air Spora: A manual for catching and identifying airborne biological particles, Dordrecht, Netherlands. Springer, s. 156

Dafni A., Hesse M., Pacini. 2000. Pollen and Pollination. Springer Verlag, s. 336

Mandrioli P., Caneva G., Sabboni C. 2003. Cultural heritage and aerobiology: methods and measurement techniques for biodeterioration monitoring. Springer Netherlands, s. 261

Władysław Matuszkiewicz. 2011.  Przewodnik do oznaczania zbiorowisk roślinnych Polski Wydawnictwo naukowe PWN

P.C. Turner, A.G. McLennan, A.D. Bates, M.R.H. White. 2009. Książka Biologia molekularna. Krótkie wykłady (wydanie II). Wydawnictwo naukowe PWN

Szweykowska Alicja, Szweykowski Jerzy. 2009. Botanika Tom 1 .Morfologia

Szweykowska Alicja, Szweykowski Jerzy. 2009. Botanika Tom 2 . Systematyka

 

Nazwa przedmiotu -  MIKROBIOLOGIA SĄDOWA I BIOTERRORYZM

 

Literatura:

Chomiczewski K., Kocik J., Szkoda M.T. Bioterroryzm - zasady postępowania lekarskiego. PZWL, Warszawa 2002.

 

 


Nazwa przedmiotu -  KRYMINALISTYKA

 

Literatura:

Grzeszyk Cz., Daktyloskopia, PWN, Warszawa 1992

Szczotkowa Z., Antropologia w dochodzeniu ojcostwa, PWN, Warszawa – Wrocław 1985

Buchwald W., Grubska B., Cechy dermatoglificzne rąk i stóp, CSP, Legionowo 2008

Buchwald W., Grubska B., Tablice asocjacji cech dermatoskopijnych rąk, CSP, Legionowo 2011

Budnik A., Cechy dermatoglificzne człowieka. Przegląd koncepcji i metod badań, Przegląd Antropologiczny, 1992, 55, 1-2, s. 3-26

Budnik A., Trudności w definiowaniu cech dermatoglificznych człowieka”, s. 117-134, Pojęcie cechy w naukach biologicznych, J. Piontek (red.), UAM, Seria Antropologia nr 17, Poznań 1991

Budnik A., Odziedziczalność cech dermatoglificznych człowieka – próba nowego podejścia metodycznego, UAM, Seria Antropologia nr 19, Poznań 1991

Gąsiorowski A., Dermatoglify w teorii i praktyce, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2003

Ishii M, Yayama K, Motani H, Sakuma A, Yasjima D, Hayakawa M, Yamamoto S, Iwase H. Application of superimposition-based personal identification using skull computed tomography images. J Forensic Sci. 2011; 56(4):960-6.

Aulsebrook W.A., Íşcan M.Y., Slabbert J.H., Becker P.: Superimposition and reconstructionin forensic facial identification: a survey. Forensics Sciences International. 1995, 75, 101-120.

Austin-Smith D., Maples W.R.: The reliability of skull/photograph superimposition in individual identification. Journal of  Forensic Sciences. 1994, 446-455.

Clement J.G.L.: Odontology. w: Encyclopedia of forensic sciences, red. Siegel J.A., Saukko P.J., Knupfer G.C., Academic Press 2000, 1129-1137.

Dębiński Z.: Identyfikacja osób metoda superprojekcji. Prob. Krym. 1974, 108, 193-208.

Lorkiewicz-Muszyńska D., Przybylski Z.: Znaczenie porównawczych badań odontologicznych w całokształcie postępowania identyfikacyjnego na podstawie czaszki. Archiwum Medycyny Sądowej i Kryminologii, 2002, 52, 7-19.

Kaliszak M. Przydatność diagnostyki obrazowej w kryminalistyce. Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej. Częstochowa 2001. 

Raszeja S., Nasiłowski W, Markiewicz J.  Medycyna Sądowa - podręcznik dla studentów. PZWL, Warszawa 1997

E. Chróścielewski, S. Raszeja: Sekcja zwłok; technika z uwzględnieniem metodyki sądowo-lekarskiej i wskazówek diagnostycznych.

DiMaio V.J., DiMaio D. pod redakcją B. Światek i Z. Przybylskiego: Medycyna Sądowa. Urban & Parnerzy Wrocław 2003

Czeczot Z., Tomaszewski T., Kryminalistyka ogólna, Wyd.” COMER ”, Toruń 1996.

Hołyst B., Kryminalistyka, Wyd. LexisNexis, Warszawa 2010.

Kulicki M., Kwiatkowska-Wójcikiewicz V., Stępka L., Kryminalistyka. Wybrane zagadnienia teorii i praktyki śledczo-sądowej, Wyd. Naukowe UMK, Toruń 2009

Widacki J. (red.), Kryminalistyka, Wyd. C.H. Beck, Warszawa 2008

Moszczyński J. „Daktyloskopia” CLK KGP, Warszawa 1997

Kalinowski S. „ Biegły i jego opinia” CLK KGP Warszawa 1994

 

(C) Wydział Biologii, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w PoznaniuAktualizacja: 2018-04-16 | Odwiedzin:
 

Wydział Biologii UAM


Podglšd wydruku

[zamknij podglšd]

 
[w górę]